Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een boot ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden.  

Algemene voorwaarden fluisterboten: 

Rechten en verplichtingen verhuurder 

 1. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig compleet met de in de overeenkomst genoemde extra’s in goede staat verkeerd en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel.
 3. De verhuurder kan de huurder vanwege omstandigheden / slechte weersomstandigheden en/of overmatig gebruik van alcohol of andere verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de haven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.

Rechten en verplichtingen huurder 

 1. De huurder gaat het akkoord met het maximale gewicht, bij het overstrijden van het maximale gewicht/personen is de huurder totaal aansprakelijk voor alle gemaakte schade boven op de borgsom. 
 2. De huurder heeft het gebruiksrecht van het door hem gehuurde vaartuig en neemt het daartoe op het afgesproken tijdstip in ontvangst. Voor afvaart controleert de huurder het vaartuig op schade en aanwezige inventaris en meldt gebreken onverwijld aan de verhuurder. De huurder dient het vaartuig al goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming (ook qua aantal opvarende) te gebruiken. De huurder wordt geacht over voldoende vakvaardigheid te beschikken. De huurder dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 3. Aan het eind van de huurperiode dient de huurder het vaartuig in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft op de overeengekomen tijd en plaats aan de verhuurder over te dragen ongeacht de weersomstandigheden, tenzij het geval van artikel 3 zich voordoet. Als de huurder in geval van nood het vaartuig verlaat, dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. In andere gevallen mag de huurder nooit de boot alleen achterlaten.
 4. De huurder is aansprakelijk voor de (gevolg) schade en/ of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij. Het vaartuig onder zicht heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of verlies niet aan hem of een van de opvarende is toe te rekenen, (onderweg veroorzaakte schade dient huurder gelijk te melden en op te lossen met de andere partij). Voor het (laten) verrichten van reparatiewerkzaamheden en/of aankoop van verdwenen zaken is in alle gevallen voorafgaande toestemming van de verhuurder vereist.

Reserveringen, betalingen, annuleringen 

 1. In geval van reservering mag de verhuurder een voorruitbetaling vragen. In geval de huurder de vooruitbetaling niet tijdig voldoet dan wel het gehuurde niet tijdig in ontvangst neemt. Kan hij aan zijn reservering geen rechten ontlenen.
 2. Uiterlijk op de aanvangsdatum van de huurperiode en voor afvaart dient de waarborgsom en de volledige huursom voldaan te zijn. De waarborgsom wordt na afloop van de huurperiode onder aftrekt van hetgeen de huurder nog aan de verhuurder verschuldigd is aan de eerstgenoemde gerestitueerd.
 3. Annulering door de huurder langer dan 14 dagen voor aanvang van de overeengekomen huurperiode kost 10% van de huursom. 8 dagen tot 2 dagen voor aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de huursom verschuldigd en vanaf 2 dagen voor aanvang is 100% van de huursom verschuldigd. Bij het niet op komen dagen krijgt de huurder als nog een rekening van 100%. 

 4. Het te laat terugbrengen van de boot rekent de verhuurder 25% per 15 minuten van de huursom.
 5. Voorruit boeken maar bang voor slecht weer op de dag zelf? Je mag de boottocht 1x verplaatsen naar een andere datum in het zelfde seizoen, indien beschikbaarheid voor de zelfde prijs of tegen bijbetaling. 
 6. Verhuurder heeft alle rechten om in overmacht situaties de tocht te verplaatsen naar een ter genoemde tijdstip.

Het eigen risico voor de bestuurder en huurder van de boot in geval van schade, vanwege zijn schuld is € 250, - De huurder gaat akkoord met de voorwaarden van de verhuur van de gehuurde boot/boten bij het reserveren van een boot. Deze voorwaarden worden weergegeven op onze website tijdens het reserveren.

Deelname is op eigen risico.

 De huurder en alle opvarende geven toestemming voor het gebruik maken van gemaakte foto’s en/of op- namen van hem /of haar op facebook en instagram. 

Art. 1 Reserveringen 

1.1 Door te reserveren verplicht de huurder zich tot betaling van de volledige huursom. 

1.2 De betaling dient dagen voor aanvang voldaan te zijn. Bij het uitblijven van de betaling kan de verhuurder de boot door verhuren.

1.3 Slechtweerannuleringsverzekering geld alleen met bizarre omstandigheden als gevaarlijke omstandigheden, met code oranje en met onweer. De verhuurder kan besluiten de boottocht uit te stellen tot een later tijdstip. 

1.4 De slechtweersannuleringsverzekering is alleen geldig bij het huren van de grote boot niet bij arrangementen(eten en drinken).
Het betreft het afkopen van het last minute annuleren van de grote luxe sloep. Omkosten €50,-

1.5 Reserveringen mogen niet worden door verkocht aan derde. 

 

Art. 2 Gedragsregels/schade (fluisterboten en luxe sloep)

2.1 De hoofdhuurder is ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik van de boot. 

2.2 Gaan er kussens door slordig gebruik kapot (o.a. door roken) of overboord, wordt de schade bij de hoofdhuurder in rekening gebracht. 

2.3 Het gebruik buiten alcohol om is niet toegestaan. Bij het gebruik van drugs aan boord dient degene de boot onmiddellijk te verlaten. Dit i.v.m. de gevaren op het water als drukte en lage bruggen. Alcohol is toegestaan net als met autorijden met een alcoholpromillage van maximaal 0,5 promille. Let op! Je kan bij controle ook op de boot je rijbewijs verliezen! Verhuurder is niet verantwoordelijk voor meegegeven alcohol. 

2.4 Na waarschuwen van extreem gedrag mag de schipper ten alle tijden mensen van boord zetten. 

2.5 Hoofdhuurder is wettelijk aansprakelijk voor gemaakte schade. Schade kan direct op de huurder verhaald worden

2.6 Het is de huurder niet toegestaan om meer dan aangeven personen op het vaartuig toe te laten, afhankelijk van de sloep die u geboekt heeft, tenzij uitdrukkelijk nader overeengekomen. Bij constatering van overschrijding van dit maximum aantal personen geldt een meerprijs van vijfentwintig (25) euro per persoon die het maximum overschrijdt.

2.10 Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig aan een derde af te staan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

2.11 Het is niet toegestaan andere personen onderweg te laten opstappen, anders dan in het begin opgestapt zijn!  

2.12 Het is de huurder niet toegestaan andere vaartuigen of objecten of personen te slepen. Dit is niet mogelijk met een elektrische motor. De motor gaat hier door kapot en de schade kan hier voor worden verhaalt op de hoofdhuurder. 

2.13 Bij ernstig misbruik kunt u gesommeerd worden om de boot te verlaten. Alle gemaakte kosten en volgschade worden bij de huurder in rekening gebracht.

2.14 De huurder dient het vaartuig binnen de huurperiode schoon op de verhuurlocatie terug te leveren. Indien de huurder niet in de gelegenheid is het vaartuig schoon af te leveren, brengt de verhuurder 15 euro aan schoonmaakkosten in rekening. Indien de boot niet op de juiste tijd terug wordt gebracht brengt de verhuurder een bedrag in rekening om de gedupeerde te compenseren. Vanaf €15 per 15 minuten. 

2.15 Indien de huurder niet 'normaal' vaart (zittend varend, half gas, niet wiebelen, geen scherpen bochten) kan de verhuurder ten aller tijden kosten verhalen op de huurder. 

Schade

3.1 De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de huurder veroorzaakte schade en/of letsel en/of overlijden door het gebruik van de gehuurde goederen. Onder schade wordt ook verstaan gevolgschade.

3.2 De verhuurder is niet aansprakelijk op wat voor schade dan ook. Het huren van een boot is totaal eigen risico. 

Belangrijk

Indien het vaartuig na verloop van de huurperiode door de huurder niet in dezelfde staat bij de verhuurder wordt afgeleverd als de staat waarin het vaartuig zich voorafgaand aan de huurperiode bevond, dan wel indien de huurder niet heeft gehandeld conform de gedragsregels van deze algemene voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd het vaartuig in de laatstgenoemde staat te herstellen op kosten van de huurder. Hieronder wordt o.a. verstaan:
a. Herstelwerkzaamheden aan het vaartuig
b. Schoonmaakkosten
c. Verlies of vermissing van aan het vaartuig verbonden goederen, zoals tuigage en/of inventaris
d. Herstelwerkzaamheden van de motor
e. Herstelwerkzaamheden van de accu 
f. Herstelwerkzaamheden bekabeling  

Betaling geschiedt á contant, per PIN-betaling per direct bij afgiften van de boot. 

 

Is er sprake van huur dan geldt dat alle toerekenbare schade aan het gehuurde geacht wordt voor rekening te zijn van de huurder (artikel 7:218 BW).

So be gentle, it is a rental!